CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra turizmo informacijos teikimas bei vietinio ir atvykstamojo turizmo Šilutės mieste ir rajono savivaldybėje skatinimas.

Veiklos specialusis tikslas – puoselėti nematerialųjį kultūros paveldą plėtojant tradicinių amatų centro, kaip turistinio traukos objekto, veiklą Vakarų Lietuvoje, puoselėti ir propaguoti tradicinių amatų technologijas, sudaryti sąlygas tradiciniams amatininkams pristatyti ir prekiauti tautinio paveldo produktais.

Centras:

 1. reprezentuoja Savivaldybę, reklamuoja Šilutės rajono savivaldybės lankomus objektus Lietuvoje bei užsienyje;
 2. renka, kaupia, sistemina ir teikia informaciją apie savivaldybės turizmo išteklius turistams, savivaldybės gyventojams;
 3. rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir išteklius;
 4. teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei Lietuvos turizmo skatinimo agentūrai „Keliauk Lietuvoje“;
 5. kaupia statistinę informaciją apie Centro lankytojus;
 6. kuria ir plėtoja turizmo reikmėms skirtas duomenų bazes, informacines sistemas, interneto puslapius, įsijungia į tarptautinius turizmo interneto portalus, duomenų bazes ar interneto puslapius, siekdamas pagerinti informacijos teikimą bei skatinti naudojimąsi turizmo paslaugomis ir produktų vartojimą;
 7. rengia ir vykdo įvairias turizmo rinkodaros priemones, turizmo viešinimo, populiarinimo kampanijas ir renginius, siekdamas Šilutės miesto ir rajono savivaldybės, kaip turizmo traukos vietovės, įvaizdžio gerinimo;
 8. vykdo turizmo informacijos sklaidą ir viešinimą Lietuvos ir tarptautinėse rinkose;
 9. vykdo kitą turizmo informacijos paslaugų teikimo ir rinkodaros veiklą, susijusią su Centro tikslų įgyvendinimu;
 10. teikia pasiūlymus Šilutės rajono savivaldybei ir Nacionalinei Lietuvos turizmo skatinimo agentūrai „Keliauk Lietuvoje“ dėl turizmo plėtojimo;
 11. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant turizmo plėtros programas ir projektus;
 12. atlieka turistų, lankytojų pasitenkinimo tyrimus ir kitus turistinius tyrimus, siekdamas aukštesnės teikiamų turistinių paslaugų ir produktų kokybės;
 13. kitose srityse:

13.1. teikia kelionių ir ekskursijų organizavimo paslaugas vadovaudamasis kelionių ir ekskursijų organizavimo paslaugų teisiniu reglamentavimu;

13.2. teikia renginių organizavimo, renginių aptarnavimo paslaugas, organizuoja turizmo skatinimo renginius;

13.3. organizuoja gidų kursus;

13.4. sudaręs sutartis su paslaugų teikėjais, užsako vietas apgyvendinimo ir paslaugų teikimo įmonėse, parduoda kelionės bilietus, taip pat bilietus į kultūros, sporto ir kitus renginius;

13.5. parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, meno dirbinius ir kitus gaminius;

13.6. organizuoja parodas, leidinių bei kultūrinio turizmo objektų pristatymus;

13.7. kuria turizmo maršrutus bei sudaro turizmo paslaugų paketus.

Šilutės turizmo informacijos centro filialas – Tradicinių amatų centras:

 1. skatina tradicinių amatų vystymą, rengdamas tradicinių amatų dirbinių parodas, muges, kursus, amatų šventes, aukcionus, kūrybinius konkursus ir kitus tradicinius amatus propaguojančius renginius, įgyvendina tęstinius projektus, pristatančius tradicinius amatus;
 2. organizuoja su tradiciniais amatais susijusias kūrybines dirbtuves, studijų ir būrelių veiklą, mokslines, metodines, praktines konferencijas, seminarus, kūrybines stovyklas, paskaitas, parodų aptarimus, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu tradicinių amatų veikla, rūpinasi lankstinukų, skrajučių ir kitos informacinės medžiagos gamyba;
 3. organizuoja informacinę veiklą tradicinių amatų srityje, inicijuoja ir remia tradicinių amatų plėtotę, sudaro sąlygas tradicinių amatų sklaidai, juos demonstruoja ir populiarina, užtikrina tradicinių amatų perimamumą;
 4. koordinuoja ir organizuoja projektinę kultūros veiklą;
 5. telkia kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, nevyriausybines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti tradicinius amatus.