Kvietimų dokumentai


KVIETIMŲ PLANAS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO FORMA

SAVANORIŠKO DARBO ĮKAINIS

PROJEKTO DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS


PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9


2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd


Šilutės kraštas

Turizmo paslaugos

Pramogos

Naujienų archyvas

Skip to content