PROJEKTAS “SOCIALINIS DIALOGAS: PARTNERYSTĖ GYVENSENOS KOKYBEI”

Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo informacijos centras

Partneriai:  Asociacija „Lamatos žemė“, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“.

Projekto pavadinimas: Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei

Projekto kodas:  08.6.1-ESFA-T-927-01-0476

Projekto vertė: 36 660,00 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo (33 874,00 Eur.) lėšomis ir projekto vykdytojo, partnerio nuosavomis lėšomis (2786,00 Eur.)

Projekto tikslas – Integruoti  grįžusius iš emigracijos kraštiečius, imigrantus (tame tarpe ir pabėgėlius) į pilnavertį visuomeninį gyvenimą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 26 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. spalio 26 d.

Projekte numatytos veiklos:

  1. Veikla: Socialinę integraciją gerinančių renginių organizavimas. Tam projekto dalyviams bus suorganizuoti 7 renginiai (6 seminarai ir 1 konferencija). Iš jų 1) 3 seminarai (8 val.) su lektoriumi, kurie bus orientuoti į bendravimo, bendrystės, socialinių ir sociokultūrinių ryšių stiprinimą. Pasibaigus seminarams, bus išduoti pažymėjimai apie dalyvavimą seminare. 2) 1 įvadinis seminaras (4 val.). 3) 1 konferencija (4 val.) skirta tarpiniams projekto pasiekimams užfiksuoti. 4) vienas 2 dienų seminaras 5) vienas išvažiuojamasis renginys (8 val.). Įgyvendinus šias veiklas bus pagerėjusi imigrantų socialinė integracija į visuomeninį ir kultūrinį Šilutės rajono gyvenimą.
  2. Veikla: Valstybinės lietuvių kalbos mokymai imigrantams. Bus sukurta galimybė imigrantams įsijungti į darbo rinką pagal jų poreikius ir gebėjimus. Veiklas vykdys Šilutės turizmo informacijos centras.
  3. Veikla: Bendradarbiavimo platformos kūrimas. Jos sukūrimui bus surengti 7 renginiai (4 apskriti stalai ir 3 seminarai-pasitarimai), kuriuose dalyvaus verslininkai, NVO, vietos valdžios atstovai, rajone veikiančių VVG atstovai, projekto dalyviai. Bendradarbiavimo platformos kūrimo veiklą vykdys projekto partneriai. Imigrantų socialinei integracijai pagerinti bus sukurta bendradarbiavimo platforma, integruota į Šilutės miesto VVG svetainę.

Į projekto veiklas bus įtrauktos tikslinės grupės (dalyviai): 1. Šilutės miesto gyventojai, imigrantai (įskaitant pabėgėlius), 13 dalyvių; 2. Darbingi ekonomiškai neaktyvūs imigrantai, 5 asmenys; 3. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių savanoriai, 3 asmenys.

Siekiami rezultatai – siekiame mažinti imigrantų socialinę atskirtį ir didinti jų socialinę integraciją į Šilutės rajono visuomeninį, kultūrinį, ekonominį ir politinį gyvenimą, pradėti spręsti imigrantų įsiliejimo į darbo rinką klausimus. Tai reiškia, kad šiuo projektu imamės inicijuoti socialinį dialogą tarp NVO, verslo ir valdžios sektorių ir bendruomeniškai siekti kiekvieno imigranto gyvensenos kokybės Šilutės rajone.