Šilutės miesto VVG


Teisinė forma – Asociacija

Asociacijos pavadinimas – Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“

Asociacijos veiklos teritorija – Šilutės miestas

Būstinės vieta – Šilutės r. sav. Šilutės m. Lietuvininkų g. 17

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ – įsteigta 2015 m. sausio 13 d.

Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ steigėjai – Šilutės rajono savivaldybė, UAB „Įtampa“, UAB „Žibai“, S. Šalnos individuali įmonė, asociacija „Šilutės Rotary klubas“, asociacija „Šilutės Soroptimos klubas“.

Pagrindinis organizacijos tikslas – Pagal kompetenciją ir galimybes skatinti Šilutės miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Šilutės miesto teritorijoje.

Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdymo organų struktūrą sudaro:

  • asociacijos aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas;
  • kolegialus valdymo organas – asociacijos valdyba, sudaryta iš 9 narių;
  • vienasmenis valdymo organas – asociacijos pirmininkas.


VVG PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m.

                                                                

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAMARIO KRAŠTAS“ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M.

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas kokybiškam Šilutės miesto veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016 – 2023 m. įgyvendinimui.

Projekto tikslinė grupė – Šilutės miesto vietos veiklos darbuotojai, valdymo organo nariai ir vietos plėtros projektų pareiškėjai bei vykdytojai. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi mokymai, stiprinantys gebėjimus, reikalingus įgyvendinti VPS ir rengti vietos plėtros projektus bei administruoti jų įgyvendinimą.

Numatomos veiklos:

  • Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų – bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas;
  • Vietos plėtros projektų vertinimas ir atranka;
  • Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas;
  • Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;
  • Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ darbuotojų, valdymo organų narių, kompetencijų stiprinimas.

Numatomas rezultatas – tinkamai įgyvendinta vietos plėtros strategija, apmokyti vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai, parengti vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtų projektų sąrašai, parengtos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitos.Projekto vadovė: Rimutė Pilipavičienė
+370 615 74500
silutesmiestovvg@gmail.com

Show Buttons
Hide Buttons